Generelle salgs- og leveringsbetingelser for TORE AAMODT AS

1. Formål. Formålet med disse salgsbetingelser er å regulere betingelsene for kjøp av varer fra TORE AAMODT AS, heretter kalt selger, til kjøper. Disse salgsbetingelser får anvendelse på alle leveranser av varer fra selger til kjøper om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. Dokumenter og prioritet. Dokumentene som regulerer et aktuelt salg har prioritet i følgende rekkefølge:

(i) særlige endringer etter Ordrebekreftelsen fra selger som begge parter skriftlig har akseptert,

(ii) Ordrebekreftelsen fra selger,

(iii) Ordren fra kjøper,

(iv) tilbudet fra selger dersom slikt er gitt,

(v) disse generelle salgsbetingelser,

(vi) NL 01, og deretter

(vii) norsk alminnelig kjøpslov.

Kjøpers alminnelige vilkår etc. skal ikke gjelde med mindre dette er eksplisitt skriftlig vedtatt av og oversendt til selger.

3. Tilbud, Ordre og Ordrebekreftelse. Selger gir normalt kjøper et tidsbegrenset tilbud på bestilling av vare(r). Kjøper foretar med henvisning til tilbudet en bestilling (”Ordre”) av varen. Dersom tilbudet og Ordren er sammenfallende, eller selger på andre måter enn ved en skriftlig Ordrebekreftelse bekrefter Ordren, er bindende avtale inngått. Dersom det er avvik mellom tilbudet og Ordren, kan selger velge mellom (i) ikke å akseptere Ordren og (ii) å akseptere Ordren ved en ordrebekreftelse (”Ordrebekreftelse”). Dersom selger ikke foretar seg noe, anses selger bare for å akseptert Ordren i den grad selger foretas bestillinger under den. Dersom selger i Ordrebekreftelsen har beskrevet avvik fra Ordren, og for øvrig bekreftet Ordren, anses kjøper for å ha akseptert avviket med mindre kjøper skriftlig informerer om at avviket ikke godkjennes senest 5 kalenderdager etter kjøpers mottak av Ordrebekreftelsen.

4. Levering. Levering skjer Ex Works / EXW etter ICC Incoterms 2000 på selgers utsalgssted i Drammen, Norge (”Leveringsstedet”). Selger er således ikke uten avtale ansvarlig for transport eller forsikring fra Leveringsstedet. Selger har levert varen og risikoen for varen har gått over til kjøper når selger har gjort varen klar for forsendelse med emballasje påskrevet kjøpers navn og postadresse på Leveringsstedet. Selger har begrenset lagringsplass og kjøper kan derfor ikke be om utsettelse av levering. Dersom levering likevel skulle bli forsinket som følge av kjøpers forhold, kan selger fakturere kjøper for lagringstid etter opprinnelig avtalt tidspunkt for forsendelse. Avtalt leveringstid baseres på informasjon fra selgers leverandører. Selger kan utsette levering dersom kjøper eller noe relatert selskap eller person har forfalt utestående gjeld.

5. Forsinkelse. Dersom en forsinkelse av levering for en eller flere bestillinger under en Ordre oppstår hos selgers underleverandør, er selger ikke ansvarlig for denne overfor kjøper, men skal så snart som mulig varsle kjøper om forsinkelsen og forventet leveringstid. Forsinket levering med mer enn 90 dager gir kjøper rett til å kansellere den aktuelle bestillingen dersom selger i forhold til leverandøren kan kansellere sin bestilling uten negative konsekvenser. Dersom leverandøren i så fall krever en kompensasjon, skal selger gi kjøper muligheten til å kansellere mot å betale kompensasjonen.

6. Betalingsbetingelser. Selgers priser er uten mva, andre typer avgifter som måtte være eller komme, frakt og forsikring. Kjøper kan bare betale i angitt valuta. Ordinære betalingsbetingelser er netto senest 30 kalenderdager etter fakturadato. Fakturadato er lik dato da varen ble levert, jf over. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente med 12 % p.a.. Dersom kjøper misligholder betaling av deler av sin gjeld til selger, kan selger velge å erklære all gjeld som kjøper eller relaterte selskaper eller personer har som forfalt. Ved delleveranser kan selger foreta tilhørende delfakturering.

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (pantelovens § 3-14, jfr. § 3-22 ). Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

7. Sikkerhet. Selger kan kreve særlig sikkerhet eller forskuddsbetaling for kjøpers erleggelse av kjøpesummen dersom selger etter at avtale er inngått erfarer at kjøper har vesentlige økonomiske problemer, herunder for eksempel ved minst to betalingsanmerkninger, nedjustert kredittverdighet, enhver form for gjeldsforhandlinger, gjeldsordning, konkurs eller dersom noen begjærer oppbud i kjøper. Selger kan i så fall holde tilbake levering inntil slik sikkerhet er stillet.

8. Avbestilling. Kjøper kan bare avbestille varen etter skriftlig avtale med selger.

9. Retur. Retur etter overlevering av vare er ikke tillatt med mindre selger skriftlig aksepterer slik retur. Tillatt retur av varer uten nødvendig dokumentasjon vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert kjøper, med mindre dokumentasjon kommer til senere. Med mindre annet er avtalt beregner selger 20 % av varens pris til kjøper i returgebyr.

10. Merking av varer. Alle vareforsendelser merkes med kjøpers ordrenummer, såfremt dette er spesifisert fra kjøper eller selger.

11. Reklamasjon og ansvar. Kjøper skal etter sin overtakelse av varen umiddelbart og senest innen 10 kalenderdager undersøke denne. Kjøpers frist for å reklamere er 15 kalenderdager etter overtakelse av varen, og etter dette kan ikke kjøper gjøre noen krav som følge av mangler, feil, forsinkelse eller andre forhold gjeldende mot selger. Grunnen til den korte reklamasjonsfristen er selgers begrensede mulighet til å reklamere overfor leverandører. Reklamasjoner skal være skriftlig, angi hva feilen er, hvor varen befinner seg, kjøpers kontaktperson og andre forhold som er viktige ved selgers mulige retting eller omlevering.

Kjøper er forpliktet til å godta selgers retting eller omlevering etter reklamasjon etter selgers skjønn, som skjer i samråd med leverandøren. Dersom selger eller selgers underleverandør utfører tilfredsstillende retting eller omlevering innen 60 kalenderdager fra reklamasjon ble mottatt av selger, kan kjøper ikke gjøre andre krav gjeldende mot selger. Etter selgers anmodning skal kjøper sende varen til underleverandøren for undersøkelse og eventuelt retting eller omlevering, med mindre dette ville være svært byrdefullt for kjøper i forhold til selgers besparelse. Dersom varen er svært viktig for kjøper, skal selger gjøre sitt beste for å omlevere eller skaffe en midlertidig erstatningsvare så snart som rimelig mulig.

Kjøper er inneforstått med at selger ikke foretar selvstendige undersøkelser av varer fra leverandører. Selgers enkeltstående eller samlede ansvar overfor kjøper er under enhver omstendighet begrenset til direkte tap, likevel maksimalt varenes kostpris for kjøper. Selger har ikke risikoen for informasjon om varen som ikke kommer direkte fra selger eller er vist til av selger. Kjøper har risikoen for egne forutsetninger knyttet til varen med mindre slike forutsetninger er en del av avtalegrunnlaget. Selger har ikke noe produktansvar for varer.

Selger er ikke ansvarlig for noen forhold som skyldes force majeure eller er utenfor selgers kontroll, og heller ikke for dagmulkter etc som kjøper måtte ha avtalt.. Dersom nevnte forhold hindrer levering av varen med mer enn 30 kalenderdager, eller det er åpenbart at slik hindring vil skje, kan hver av partene heve den del av, eller hele, Ordren i den utstrekning at hindringen skyldes nevnte forhold, forutsatt at selger ikke kommer i noen form for ansvar eller betalingsplikt overfor sin leverandør.

Dersom selgers leverandør av noen grunn hever, annullerer, utsetter/forsinker eller reduserer salget av varen til selger, kan selger med skriftlig varsel til kjøper gjøre tilsvarende forhold gjeldende mot kjøper uten at selger er ansvarlig. Partene skal i så fall søke å løse situasjonen best mulig for selger og kjøper.

Selv om selger ikke er ansvarlig etter dette punkt 11, skal selger forsøke å gjøre eventuelle rimelige krav fra kjøper knyttet til varer gjeldende mot leverandør dersom dette er mulig under selgers avtaleverk overfor leverandør. Dette innebærer ikke at selger erkjenner noe ansvar overfor kjøper, men er en ren service fra selger. Bestemmelsene om ansvar under dette punkt 11 er hensyntatt ved selgers prising av varen.

12. Service og informasjon. Selger vil bistå kjøper med å fremskaffe nødvendig teknisk informasjon på forespørsel av kjøper.

13. Overdragelse av avtalen. Ingen av partene kan overdra noen rettigheter eller forpliktelser etter avtalen uten skriftlig forutgående samtykke fra den annen part. Selger kan etter levering likevel overdra sin fordring på kjøper, og kjøper kan etter full betaling overdra sitt krav på levering, forutsatt ingen ekstra kostnader for selger.

14. Varer levert fra SCANCON. Levering av varer fra SCANCON er underlagt SCANCONs salgsbetingelser i stedet for disse salgsbetingelser. Det gjøres særlig oppmerksom på at TORE AAMODT AS kun er agent for SCANCON og ikke selger disse varene i eget navn. Dette avsnittet gjelder selv om TORE AAMODT AS av hensyn til kjøpers administrative systemer utsteder faktura, eller utsteder eller signerer andre dokumenter, som leverandør eller selger.

15. Krav til skiftlighet. Når disse salgsbetingelsene krever skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post som er bekreftet mottatt av mottaker, telefaks, vanlig brev eller rekommandert post. Selger kan likevel kreve en bestemt form for kommunikasjon.

16. IPR. Alle immaterielle rettigheter og know-how knyttet til varer og tilhørende dokumentasjon tilhører selger eller leverandør, og kjøper får bare en bruksrett begrenset til det nødvendige for bruk av varen.

17. Konfidensialitet. Kjøper og selger skal behandle all informasjon om varer, leverandører eller hverandre konfidensielt.

18. Tvister. Enhver tvist under eller knyttet til denne avtalen eller en Ordre skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Tvister reguleres av norsk rett med Drammen tingrett som eneste første verneting.

TAA_SLB.01_NO_2011.04.12